Matematyka SDS 2017 MN

PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNKU MATEMATYKA
specjalizacja nauczycielska MN
rok immatrykulacji 2017

 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: studia stacjonarne
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister
Obszar kształcenia: obszar kształcenia w zakresie nauk ścisłych
Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty kształcenia: dziedzina nauk matematycznych

 

Opis zakładanych efektów kształcenia:
Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych
Tabela pokrycia obszarowych efektów kształcenia przez kierunkowe efekty kształcenia

Student/studentka na kierunku Matematyka, studia II stopnia, osiąga dodatkowe efekty kształcenia w zakresie:
specjalność Matematyka Finansowa


Plan studiów

 

SYLABUSY I KARTY PRZEDMIOTÓW

MODUŁY ZAWIERAJĄCE TREŚCI DO WYBORU:

MODUŁY od VIII do XIV


MODUŁY REALIZUJĄCE KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
 

MODUŁ I Topologia:

Topologia ogólna

 

MODUŁ II Analiza funkcjonalna:

Analiza funkcjonalna

 

MODUŁ III Teoria miary i całki:

Teoria miary i całki

 

MODUŁ IV Analiza matematyczna:

Analiza matematyczna
Analiza zespolona
 

MODUŁ V Algebra i teoria liczb:

Algebra i teoria liczb

 

MODUŁ VI Metody statystyczne:

Statystyka
Metody stochastyczne
 

MODUŁ VII Równania różniczkowe:

Równania różniczkowe

 

MODUŁ VIII Język obcy:

Język obcy

 

MODUŁ IX Moduł ograniczonego wyboru:

Konwersatorium-do wyboru
A. Wybrane zagadnienia algebry

Konwersatorium-do wyboru
B. Teoria przestrzeni liniowo-topologicznych
 

MODUŁ X Seminarium dyplomowe:

Seminarium I

Seminarium II

Seminarium III

Seminarium IV

 

MODUŁ XI Moduł swobodnego wyboru:

Wykład z oferty ogólnouczelnianej typu A lub typu B
Wychowanie fizyczne lub wykład o tematyce prozdrowotnej

 

MODUŁY REALIZUJĄCE EFEKTY KSZTAŁCENIA NA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ

 

MODUŁ XII Matematyka finansowa i aktuarialna:

Teoria ryzyka

Wycena w modelach dyskretnych

Ubezpieczenia

Procesy stochastyczne w finansach i ubezpieczeniach

Symulacje i wnioskowanie w finansach i ubezpieczeniach

 

MODUŁ XIII Przygotowanie zawodowe:

Przygotowanie do stażu zawodowego
Staż część ogólna
Staż część specjalistyczna

 

MODUŁ XIV Zastosowania matematyki:

Zastosowania metod matematycznych w mechanice

 

MODUŁ: Moduł ograniczonego wyboru:

GeoGebra w nauczaniu matematyki
Metody rozwiązywania zadań matematycznych
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych: sposoby aktywizowania ucznia z problemami w uczeniu się matematyki
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych: rozwijanie uzdolnień matematycznych ucznia


MODUŁ: Egzaminy zewnętrzne-podnoszenie kompetencji:

Egzaminy zewnętrzne i konkursy matematyczne na poszczególnych etapach edukacyjnych


MODUŁ: Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym


MODUŁ: Przygotowanie w zakresie dydaktycznym:

Dydaktyka ogólna
Dydaktyka matematyki I
Dydaktyka matematyki II

Kontakt

Instytut Matematyki
Akademia Pomorska w Słupsku

ul. Kozietulskiego 6-7
76-200 Słupsk
Telefon: 59 84 83 797

Sekretariat Instytutu 
mgr Ewa Marciniak
Pokój nr 74
Telefon: 59 84 83 797
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.