Matematyka SPS 2017

PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNKU MATEMATYKA
wszystkie specjalności
rok immatrykulacji 2017

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia stacjonarne
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat
Obszar kształcenia: obszar kształcenia w zakresie nauk ścisłych
Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty kształcenia: dziedzina nauk matematycznych

Opis zakładanych efektów kształcenia:
Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych
Tabela pokrycia obszarowych efektów kształcenia przez kierunkowe efekty kształcenia
Student/studentka na kierunku Matematyka, studia I stopnia, osiąga dodatkowe efekty kształcenia w zakresie:
specjalność Matematyka z zastosowaniami w finansach

Plan studiów

SYLABUSY I KARTY PRZEDMIOTÓW

MODUŁY ZAWIERAJĄCE TREŚCI DO WYBORU:

MODUŁY VII - XIV


MODUŁY REALIZUJĄCE KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
 

MODUŁ I Wstęp do logiki i teorii mnogości:

Wstęp do logiki i teorii mnogości


MODUŁ II Analiza matematyczna:

Rachunek różniczkowy i całkowy I semestr
Rachunek różniczkowy i całkowy II semestr
Rachunek różniczkowy i całkowy III semestr
Rachunek różniczkowy i całkowy IV semestr
Wstęp do topologii
Wstęp do analizy zespolonej


MODUŁ III Równania różniczkowe:

Równania różniczkowe
Wstęp do równań różniczkowych cząstkowych


MODUŁ IV Algebra i geometria:

Algebra liniowa I semestr
Algebra liniowa II semestr

Geometria analityczna
Geometria elementarna

Algebra abstrakcyjna

Geometria przestrzeni
 

MODUŁ V Metody probabilistyczne i statystyczne:

Rachunek prawdopodobieństwa
Elementy statystyki matematycznej


MODUŁ VI Informatyka i matematyka obliczeniowa:

Wstęp do informatyki
Algorytmy i programowanie

Matematyczne środowiska obliczeniowe

Wstęp do typografii komputerowej IV semestr
Wstęp do typografii komputerowej V semestr

Metody numeryczne

 

MODUŁ VII Język obcy:

Język obcy


MODUŁ VIII Moduł ograniczonego wyboru:

Przykłady i kontrprzykłady w rachunku różniczkowym
Przykłady i kontrprzykłady w topologii metrycznej

Historia matematyki

Historia filozofii

MODUŁ IX Seminarium dyplomowe:

Seminarium IV semestr
Seminarium V semestr
Seminarium VI semestr


MODUŁ X Moduł swobodnego wyboru:

Wykład z oferty ogólnouczelnianej
Wychowanie fizyczne

 

MODUŁY REALIZUJĄCE EFEKTY KSZTAŁCENIA NA SPECJALNOŚCI  
MATEMATYKA Z ZASTOSOWANIAMI W FINANSACH

 

MODUŁ XI Matematyka finansowa:

Podstawy matematyki finansowej
Modelowanie w matematyce finansowej I

Modelowanie w matematyce finansowej II

Podstawy matematyki ubezpieczeniowej
 

MODUŁ XII Zaawansowane metody probabilistyczne i statystyczne:

Statystyka i analiza danych
 

MODUŁ XIII Moduł rozszerzający wiedzę i umiejętności zawodowe absolwenta:

Podstawy ekonomii
Wprowadzenie do finansów i bankowości

Metody wyceny projektów gospodarczych i finansowych

Etyka biznesu

 

MODUŁ XIV Praktyka zawodowa

Praktyka zawodowa 

 

Kontakt

Instytut Matematyki
Akademia Pomorska w Słupsku

ul. Kozietulskiego 6-7
76-200 Słupsk
Telefon: 59 84 83 797

Sekretariat Instytutu 
mgr Ewa Marciniak
Pokój nr 74
Telefon: 59 84 83 797
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.